Eyebrows Waxing

$9

Upper Lip Waxing

$6

Under Lip Waxing

$5

Chin Waxing

$8

Jaw Line Waxing

$12

Full Face Waxing

$30

Under Arms Waxing

$15

Half Arms Waxing

$20 & up

Full Arms Waxing

$35 & up

Toes/Fingers Waxing

$10

Bikini Waxing

$25 & up

Brazilian Waxing

$40 & up

Belly Waxing (Navel)

$10

Half Legs Waxing

$25 & up

Full Legs Waxing

$40 & up

Back Waxing

$40 & up

Chest Waxing

$32 & up